mandag den 28. februar 2011

Det rytmiske hierarki

/ Skye Løfvander, Det Springende Punkt .

Det meste litteratur til musikundervisning har en meget brugsorienteret tilgang til emnet rytmik, og teoretisk litteratur starter ofte i et delemne. Så mange af os mangler et overblik, et afsæt til at filosofere over musikalsk rytme som fænomen, helt grundlæggende refleksioner over 'det rytmiske hierarki'.
Nedenstående er ikke en facitliste men en skitse – et forsøg på at tænke højt - og kan naturligvis udvides ganske gevaldigt, men overskueligheden må gerne bevares i præsentationsdelen.
Korrektioner og forslag til forbedringer (grafisk fremstilling af hierarkiet bl.a.) og eksempler er meget velkomne!!
OBS!
De fleste kursiverede links i teksten fører til Wikipedias udmærkede sider om emnerne på engelsk.

Rytmer frembringes i musikken typisk på rytme-instrumenter, ofte idiofoner (som man slår på, ryster, skraber, knipser, stryger). Men det rytmiske lag kan udmærket betones af typiske melodi- og harmoniinstrumenter.
Ordet rytme rimer lidt på aritmetik, tallære, selvom de ikke har samme rod. Med it har vi efterhånden fået færten af, hvor meget en talkode kan formidle. Nedenfor er rytmerne beskrevet med tal, men selve rytmens sjæl er organisk, ikke mekanisk, så når rytmen lever, ved man meget klart, at tallene - udover at være glimrende til at indøve og bevidstgøre rytmer - kun hører til i beskrivelseslaget.
Flere helt elementære, meget udbredte former har netop som præmis, at man ikke spiller nøjagtigt på slagene. Grænsen mellem på den ene side bevidst at komme lidt for hurtigt eller langsomt på slagene og på den anden side at spille upræcist (urytmisk) er hårfin.

PULS:
Første forudsætning for oplevelse af rytme. Oplevelse af puls forudsætter naturligvis en vis udstrækning i tid, og kan falde i to grundlæggende kategorier:
  • 'Rational'/ periodisk: Slagene falder med nogenlunde regelmæssige mellemrum.
  • 'Irrational' (meget lidt udbredt i musik): Bedst beskrevet med eksempler: regndryp fra tagskæg. Et væld af bildøre der smækker på en færges vogndæk. - Tilfældige/ uigennemskuelige rytmer.
Grænsen mellem de to kategorier er flydende.
Pulsen er typisk det, vi vipper med foden til, når en rytme går ind i os, svarende til metronomens lydimpulser – men musikalsk rytme er ikke mekanik. Den kan være hurtig eller langsom. Det kan indikeres med tempoangivelse (Wiki, eng.: tempo) , bpm, beats pr. minute, slag pr. minut. De klassiske tempoangivelser går fra largo, fra ca. 46 bpm, til presto, op til ca. 200 bpm. Der findes angivelser for tempi både under og over disse ekstremer.
Variable på dette niveau: tempo, dynamik, lydgiver og grad af regelmæssighed

TAKT/ taktinddeling:
Markering af visse af pulsens slag opdeler i perioder (Wiki, eng.: meter) bestående af et antal slag - lige eller ulige, simple eller sammensatte. (Wiki, eng.: Additive and divisive rhythm)
Et stykke musik kan godt gå i flere forskellige taktarter, fx. skifter den gamle børnesang 'Munken går i enge' fra 2 til 3, når omkvædet sætter ind.
Ulige taktarter større end 3 vil oftest brydes i blokke af lige og ulige. Fx vil de fleste femmere opleves enten som 2-3 eller 3-2, men der findes hurtige femmere, hvor der slet og ret tælles og opleves 5 slag pr. takt, kun markeret af et lidt tungere 1-slag.
Det er almindeligt, at kun nogle af slagene spilles. Som eksempel et spillemønster i 7: 1-2-3-1-2-1-2
1-slagene markeres, er tungere, 3-slaget er let. Det første 1-slag er tungest og markerer dermed periodens begyndelse. Den slags mønster kunne kaldes en FIGUR (næste niveau), da ikke alle slag spilles. Men da det er et bærende og gentages over flere perioder, og altså netop dækker én takt, understreges taktniveauet.
Variable: Lige eller ulige, simpel eller sammensat.

UNDERDELING:
Takten inddeler pulsen i perioder, men i visse rytmer, bl.a. latinamerikanske, spiller man ofte både på og ved siden af pulsslagene For at opfatte og beskrive den slags rytmer kan det derfor give mening at operere med underdelinger af pulsslagene – typisk i 2, 3 eller 4.
Man vil eksempelvis med samme puls kunne tælle enten:
  • 2-delt: 1-og-2-og-3-og-4-og-1-og-2-og-3-og-4-og-1-...
  • 3-delt: 1-og-så-2-og-så-3-og-så-4-og-så-1-og-så-2-og-så-
  • 4-delt: 1-så-og-så-2-så-og-så-3-så-og-så-4-så-og-så-1-så-og-så-....
… hvor tungen og tanken naturligvis kommer på mere arbejde efterhånden som underdelingen får flere elementer. Slag på pulsslag kaldes på beat, mens slagene mellem pulsslagene - fx 'og' i 2-delt - kaldes off beat.
Variable: Antal slag pr. pulsslag.

FIGUR:
En rytmisk figur kan være et del-element af en takt eller brede sig over flere takter. Rytmens 'melodi' udfoldes på dette niveau.
Ovennævnte mønster i syv slag er en figur, da ikke alle pulsens slag spilles, og da de markeres i større eller mindre grad. De såkaldte claves-rytmer, som danner en del af den rytmiske basis i det meste latinamerikanske musik, er eksempler på figurer, som strækker sig over mere end én takt, i dette tilfælde to takter. Da de gentages uden variation, og deres 1-slag er sammenfaldende med takternes begyndelse, har disse også et element af taktniveauet i sig – det kan kaldes en rytmisk frase. En figur behøver i princippet ikke at gentages, men den er naturligvis nemmere at genkende, hvis den gør ;-)
På dette niveau kan vi finde markante figurer som signaler, fills, breaks, grooves, ostinater og riff (se ostinat). På engelsk opererer man med begrebet cell.

POLYRYTMIK
kan foldes ud både på taktniveau og figur-niveau (samt form-niveau, som vi kommer til).
Det danske begreb er en samlebetegnelse, hvor man på engelsk skal rundt i følgende mere specifikke Wikipedia-opslag for at komme hele vejen rundt om polyrytmerne: tuplet, cross-beat, polyrhythm, ligesom det kan anbefales at søge på polymeter (polymetrik bliver dog i nogen grad brugt på dansk for at differentiere).
Passager, hvor mere end én tællemåde/puls er er på banen. Det kan være korte sekvenser som ikke behøver at strække sig over mere end ét pulsslag, men kan strække sig over flere takter, eller hele 'stykker'.
De benævnes med de tælle-slag, som indgår, fx 2:3 – to mod tre (eng.: two over three / two against three) - hvor grundpulsen er 3-delt (den man 'har i fødderne'). Dens spejling er 3:2 – tre mod to – har en to-delt puls som grundfølelse.
Almindeligt udbredte er også 3:4 og 4:3, mens polyrytmer med 5-delt puls som det ene element er mere sjældne og svære at udføre og 7-delt og derover er for deciderede eksperter.
En polyrytme kan udmærket bestå af flere end to lag: Megen afrikansk trommemusik har polyrytmik som bærende element i en grad af kompleksitet, som gør det næsten umuligt for selv trænede rytme-afkodere at transskribere til rytmenoder.

PAUSER

SLAGET
  • Puls-slag/ 'tælle-slag'. Kan yderligere deles i de hurtige figurer og delfigurer – ORNAMENTER/ FORSIRINGER. (Wiki, eng.: Ornaments)
  • Hvert enkelt konkrete, spillede slag. Variable: Dynamik, lydgiver

FORM
Fra de mindste dele til det største: når sætstykkerne samles har vi et rytmisk forløb, et rytmisk musikstykke eller den rytmiske del af et musikstykke med andre (tonale) elementer - melodi, harmoni.
Et typisk blues-skema består af 12 takter, som oftest gentages et antal gange.

VIRKEMIDLER OG BESKRIVELSESMÅDER
(overbindinger, synkoper, punktering, accelerando, optakt, betoning.....).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar