fredag den 23. november 2012

Når tonen bliver kødom mantra, mening, overtonesang, IPA, formanter, ansatsrør, vokalkonvergens og indiske guder og gudinder.

/Skye Løfvander, Det Springende Punkt

De fleste af illustrationerne vil kunne beskues i større format ved at klikke på dem!

Her er et tværsnit af ansatsrøret, den meget fleksible forreste del af vores instrument:


Og her er en gengivelse af de resonansfrekvenser, formanterne, som får os til at opleve de karakteristiske vokallyde (her: svenske vokaler, J. Sundberg). Formanterne er et resultat af ansatsrørets akustiske egenskaber, bl.a. dets længde, ca. 16,9 cm (mænd)/ 14,1 cm (kvinder) fra stemmelæber til læber. Det er naturligvis en forenkling at beskrive vokallydene som et resultat af bare to frekvenser, men i flere tilfælde kan man faktisk ved hjælp af to sinustoner i påfaldende grad illudere vokallyd.

Sidste ting, som skal bringes i spil i første omgang, er IPA-skemaet, som viser placeringen af vokallydenes primære resonans i forhold til akserne hhv. for-midt-bag og åben-mellem-snæver.
Det fonetiske alfabet anvendes på de vigtigste orienteringspunkter, som du kan lytte til på dette link.


Blandt overtonesangere har vi haft en diskussion om, hvorvidt IPA-skemaet er en passende reference, fordi de bevægelser, det beskriver, når man fx glider fra [u] til [ɑ], reelt handler om to formanters bevægelse: Som det fremgår af Sundbergs skema, vil første formantfrekvens her stige fra ca. 300 til godt 600 Hz, mens anden formantfrekvens vil stige fra ca. 750 til ca 1.000 Hz:


og en af de de centrale punkter for forståelse af, hvordan overtonesang fungerer, er, at man tilpasser ansatsrøret, så man netop kan tale om ét fremhævet formantområde. F1 og F2 bliver så at sige slået sammen.
I princippet vil horisontale og vertikale linjer i formantfeltets koordinatsystem være et udtryk for de bevægelser, som rene overtonerækker vil bevæge sig ad i sang, som det eksempelvis ses i den lodrette bevægelse fra [u] til [y] (hvor der så også mangler fonetiske tegn på mellemstationerne ovenfor).

Wolfgang Saus har udviklet teknikker, hvor han kan isolere sin stemmes bevægelse til netop én formant, og er derudover på vej med et fonetisk tegnsystem, som retter sig mere mod (overtone-) sang end talesprog. Hans demonstration af formant tuning er tilgængelig på Facebook, men da den vises i en fjerde begrebsramme, spektrografi, kommer i denne omgang blot dette eksterne link.

Sigtet her vil nemlig bl.a. være at vise, at de tre ovenstående – anatomien, formantfrekvenserne og IPA-skemaet – reelt er forskellige udtryk for de samme grundlæggende sammenhænge. Og selvom der er visse mangler, er spørgsmålet måske, hvor meget man skal bryde med disse grundlæggende beskrivelsesrammer.

Først en dobbelteksponering af IPA-skemaet og formantfeltet:


Her er IPA-skemaets akser blevet vendt. Det er ikke i sig selv nogen ulovlig operation.
Et af IPA-skemaets svage punkter står klart, for i lyset af bl.a. overtonesang, er det ikke uvæsentligt, om linjer er horisontale, vertikale eller står på skrå. Linjen mellem [u] og [ɑ] burde således ikke være horisontal, som den er her (i det oprindelige skema er den vertikal, hvilket også er misvisende, hvis man forstår skemaet i lyset af formantfrekvenser).

Både formantfrekvenser og IPA-skema kunne pusles ind i ansatsrørets anatomi, men for at der ikke skal blive pakket med informationer, er her blot IPA-skemaet sat ind:


Forhåbentligt forstår man, at illustrationen ikke skal fortolkes rigidt; der er tale om generelle sammenhænge, ikke at eksempelvis [a]'s primære resonans findes inde i tungens masse!


Noget af diskussionen blev sat i gang, fordi jeg reagerede på en anden overtonesanger Steve Sklars tanker om mantraet AUM, som har rødder i de indiske upanishaders spirituelle univers, og hvis betydning har konnotationer på kosmisk skabelsesniveau: Begyndelse-midte-afslutning, Brahma-Vishnu-Shiva, de tre bevidsthedsniveauer vågen-drøm-søvn mm.

Trimurti: Brahma-Vishnu-Shiva

Jeg har en mistanke om, at man har holdt denne stavelse for hellig ud fra en iagttagelse af en organisk vokalkonvergens:
[ɑ]-[ɒ]-[ɔ]-[o]-[u]-[m]
… efterhånden som man bevæger sig gennem sekvensen af rundede bagtungevokaler, nærmes læberne mere og mere for til sidst at mødes i et m.
Så tegnet A vil her repræsentere den mest åbne, rundede bagtungevokal, mens U er den mest lukkede, og M er nynnelyden, som den underforståede bevægelse klinger ud i.


Tilsvarende med mantraet for Saraswati, AING, som spejler sig i den organiske konvergens
[a]-[æ]-[ɛ]-[e]-[i]-[ŋ]
efterhånden som man bevæger sig gennem sekvensen af urundede fortungevokaler nærmes bagtungen mere og mere den bløde gane, og de mødes tilsidst i et [ŋ], som vel at mærke ligger længere fremme, end det man normalt angiver for dette fonetiske tegn. Det skal bemærkes at der findes flere organiske vokalkonvergenser, og denne vokalsekvens kunne man i stedet for [ŋ] føre over i [ɲ] – et palataliseret n (sættes an længere tilbage end n).

Det er karakteristisk for enstavelsesmantraer, at de oftest klinger ud i en såkaldt nasal m, n eller [ŋ]. Således ender de tantriske bija-mantraer alle på m, og når tibetanere synger om mani padme hum, udtales hum reelt hung. Bija betyder frø/kerne, og begrebet dækker over enstavelsesmantraer i den tantriske tradition. Mantraer kan også være vers, shlokaer, og bija-mantraet er en kondenseret form.

Det vil give MeNiŋ for alle  (overtone-) sangere ikke mindst – at bevidstgøre de primære artikulationssteder, som netop kan forstås i lyset af de tre primære nasaler. Både mantra, mening og menneske stammer etymologisk fra manas – sind.Igen skal illustrationen ikke tolkes for rigidt; der er tale om generelle sammenhænge.

Overtonesangere vil ved at åbne fra [ŋ] til bagtungevokaler kunne fremhæve de første elementer i overtonerækken, og sekvensen [u]-[o]-[ɔ]-[ɒ]-[ɑ] er om ikke sammenfaldende, så parallel med udfoldelsen af deltone nr. 2-3-4-5-6.
Dette er en anden sammenhæng end de ovennævnte vokalkonvergenser.

Tilsvarende kan de fløjtende klare overtoner fra højere oppe i rækken fremhæves ved en subtil åbning til fortungevokaler fra [ɲ], som de fleste vil opleve som en n-lyd, der sættes an længere tilbage end vanligt (den er palataliseret).

Min kommentar til Steve Sklar blev udformet som et diagram med vokalkonvergenser – som der altså vel at mærke findes adskillige andre af. Det illustrerer også i mere bred forstand fonetikkens musik, idet de mest elementære nynne- og rytmelyde er inddraget i oversigten:mandag den 19. november 2012

Tre artikler om musikterapi og læring

... alle fra videnskab.dk. Klik på titlerne for at læse artiklerne!

Dansk forsker har udviklet en test til at måle, om forældre formår at tage sig af deres børn. Testen er baseret på musikterapi og giver adgang til nogle grundlæggende familiemønstre, der ellers er skjult for omverdenen.

Hjerneforskning og forsøg i danske folkeskoler viser, at inddragelse af teater, film, billedkunst og musik gør undervisningen mere effektiv – og sjov.

Ph.d.-afhandling fra Aalborg Universitet viser, at musikterapi kan hjælpe stresspatienter med at få det bedre og komme tilbage på arbejdsmarkedet.

søndag den 4. november 2012

Heureka! Cochlea


Find et urokkeligt ståsted med Det Springende Punkt!

- Gammel præsentation i ny bearbejdning. 23 overkommelige dias (og jo, det hele handler faktisk om lyd om musik, men der er jo noget, der hedder forspil):
http://goo.gl/nXpV8
 

God fornøjelse!

fredag den 2. november 2012

Harmonikal videnskab


Følgende artikel er affødt af påbegyndelsen af en tidslinje for pionerer inden for de harmonikale videnskaber. Ovenfor ses et skærmskud. Hvis du ikke bryder dig så meget om ord, men gerne vil studere selve tidslinjen, kan du finde linket efter artiklen, i bunden af siden.

Som overtonesanger forledes man let til at tro, at det først og fremmest handler om at producere en masse stemmelyd. Men vi har at gøre med et universelt sprog, som fletter tre helt primære områder i menneskets bevidsthed sammen, nemlig de områder, som behandler verden som

- tal (proportioner, aritmetik)
- sproglyde (vokaler, fonetik)
- musik (intervaller, klang)

Så dybest set handler det mindst lige så meget om at forstå og udvikle dette holistiske sprog, som vel at mærke slet ikke er spekulativt, da dets korrelationer kan eftervises ved måling, og sidst men ikke mindst er dybt funderet i kroppen.

Musikkens område; fløjter og strenges længder, tykkelser og spænding var vel det første, mennesket forholdt sig 'naturvidenskabeligt' til. Og musik indgik i middelalderens kvadrivium side om side med aritmetik, geometri og astronomi.
Så meget desto mere besynderligt er det, at dette område som videnskab betragtet har måttet friste en tilværelse som understrøm siden renæssancen, selvom eksempelvis Kepler, Descartes og Newton sporede sig ind på den logaritmiske tænkning ad den vej.


Kvadrivium: Aritmetik, astronomi, musik og geometri

Det er også karakteristisk, at alle skolebørn lærer om Keplers tredje planetlov*, men den tænkning, der førte frem til forståelsen af den, har vi end ikke et ord for på dansk, og mange matematisk og fysisk indstillede mennesker rynker på næsen ad metodikken.

Lad os tage begrebet først:
Tyskerne kalder forskningsområdet det harmonikale og på engelsk hedder det harmonic science. Det bliver så meget desto mere klart, når man ved, at harmonics på engelsk svarer til overtoner eller naturtoner, og deres liv kommer til udtryk gennem heltalsproportioner. Det harmonikale er med et fint ord transdisciplinært, og kan for så vidt ses som en direkte videreførelse af det klassiske kvadriviums discipliner, idet man dog kan anlægge harmonikalske vinkler på stort set alting.

Femte del af Keplers Harmonices Mundi er i bund og grund et forsøg på at anskue solsystemet ud fra musikkens harmoniprincipper, som på det tidspunktet endnu havde rødder i forståelsen af heltal, og derfor også var oplagte at forstå i lyset af elementære geometriske former som de Pythagoræiske legemer. De fleste kender illustrationen af planeterne indlejrede i disse. Den model var dog ikke dækkende for de reelle forhold. Men Kepler var altså optaget af den antikke forestilling om sfærernes harmoni, men i modsætning til sine forgængere inden for det område, forsøgte han at basere sin model på præcise fysiske observationer.I sit forsøg på at forstå og systematisere de data, som Tycho Brahe havde formidlet, blev konklusionen, at de gamle forestillinger om epicykler måtte kasseres og erstattes af den omvæltende første lov; at planeterne bevægede sig i ellipser. For at forlige sig med denne rystende tanke; hvorfor skaberen ikke benyttede de komplette cirkler, endte Kepler med at anskue solsystemets planetbevægelser fra et heliocentrisk perspektiv, altså fra solen, hvor han studerede planeternes vinkelhastigheder.Resultatet er stor harmoni, en kosmisk symfoni, som ud fra en statistisk beregning og med musikalske briller ikke ligner et såkaldt tilfælde. Men der er næsten ingen, der beskæftiger sig med de tabeller, som påviser disse forhold, endskønt de er lige så gyldige som dengang og også gælder for de i mellemtiden opdagede planeter. De er bemærkelsesværdige, omend ikke på niveau med planetlovene, da den afgørende præcision mangler. Se links i bunden af siden!
... og lyt til planetsangen på dette link!


Tabel over Keplers sfæreharmonier. Værdierne skal læses som intervaller mellem de situationer, hvor planeterne bevæger sig hhv. hurtigst og langsomt, og kan aflæses både som planetens ambitus (tonale spændvidde) og dens intervalforhold til naboplaneter. Påfaldende mange intervaller falder inden for den grundlæggende dur-akkord (c-e-g). Se sidste henvisning, nederst i dette opslag!


Kepler er egentlig ikke det, det hele handler om, men han kan tjene som anskueliggørelse af de harmonikale videnskabers understrømsrolle. Man kan vælge at anskue den europæiske lærdomskultur som igangsat af Platon, videreført af Boëthius, hvorpå Kepler satte sit aftryk i strømmens ånd, og gjorde den klar til en rationel bearbejdning, hvorefter andre, mere mekanistiske, anskuelser overtog i kølvandet på Newtons fysiske forklaring på, hvorfor lovene faktisk er gyldige.

Tidslinjen er ikke færdig, og indeholder pt. kun navne fra Boëthius og fremefter. Mange navne - især fra renæssancen - er endnu ikke ført ind. Men det påfaldende er som nævnt, at mange af de mere moderne nok kun kendes i subkulturer.

Da Dmitri Timyczko i 2006 fik udgivet The Geometry of Musical Chords i Science Magazine i 2006, var det første gang i tidsskriftets historie (siden 1880), at det formidlede musikteori - og det er altså ikke fordi, at al harmonikal forskning i den mellemliggende tid har været aldeles irrelevant. Nu var emnet geometrisk visuel gengivelse af akkorder, og er for så vidt helt i Keplers ånd.

* Keplers tredje lov:
Kvadratet på planetens omløbstid, t , er omvendt proportional med kuben på dens middelafstand til solen, a. Eller mere matematisk formuleret: k= t²/ a3, hvor k er planetkonstanten. 

Om tidslinjen:

Indholdet er på engelsk, og som skrevet står i Timeline Information, er den foreløbigt meget komprimeret. Mange af de angivne personer er ikke nødvendigvis hverken harmonikale eller videnskabelige i deres tilgang, men har i så fald på særlig vis haft betydning for forståelsen af det harmonikale. Der er tilstræbt at medtage de personer, som med deres arbejde slår bro til eller fra musikken. Foreløbigt er kun mænd, europæiske eller amerikanske repræsenteret. Én dansker.

Send gerne dine forslag og rettelser!

Praktiske tips om tidslinjen:
- Brug visningsudvideren (billedet til venstre, nedenfor)
- Brug periodezoom (billedet til højre, nedenfor)
- Vær opmærksom på, at der ved klik på ruder og navne fremkommer indhold nedenfor til venstre:
Links, billeder, videoer mm.!

GOD FORNØJELSE!

TIDSLINJE, KLIK & KIK!Følgende links om Kepler anbefales:
Om Keplers sfæreharmoni på letforståeligt engelsk
http://www.keplersdiscovery.com/
www.harmonik.de
www.keplerstern.de

Hvis du vil i dybden med lekture, kan først og fremmest Joscelyn Godwins bog Harmonies of Heaven and Earth anbefales. Tabellen med planetmusikken stammer derfra. Det hører dog med til historien, at han i sit forarbejde til bogen ikke havde fat i Keplers tal, men forholdt sig til sæt idealiserede værdier fra en sekundær kilde. Da han senere fik adgang til de reelle tal, skiftede han syn på, hvor påfaldende Keplers model nu også var.
Hans senere holdning kommer til udtryk i denne artikel.

Musikalske logaritmer som del af det videnskabelige gennembrud


Illustrationen viser Descartes' deling af oktaven.
Læs hele artiklen på følgende link:
Klik og kik!

Dyrestemmer - efterårsopsamling


Der er i løbet af sommer og efterår tilflydt redaktøren et par kostelige links, der tilfælles har haft, at de handler om dyrs evne til at udtrykke sig med noget, der minder om menneskelig røst.

Jeg så engang en meget fint tilrettelagt udsendelse på dansk tv, hvor der blev gjort rede for, at mennesker på det punkt adskiller sig fra dyr ved, at strubehovedet er sunket længere ned (det er måske derfor, det hedder et 'adamsæble'!?), og følgelig vil de dyr, som anatomisk er bedst rustet til opgaven være hjorte og havpattedyr.


Og en af de mest kendte eksempler er da også sælen Hoover, som tilmed har fået en Wikipedia-side med lydprøver og alting!

Men andre havdyr giver deres besyv med, fx Beluga-hvaler, som der kan læses om og lyttes til på følgende link, klik og kik!


Med dagens høst har vi bevæget os på land, til det største snabeldyr: En koreansk dyretæmmer ledsager sine  anvisninger med enkle ord, og efterhånden har Koshik, som elefanten hedder, lært at efterligne fem-seks af dem. Klik og kik! (med lydklip og video)

I løbet af sommeren handlede DR1's Natursyn om dyrestemmer, og det tåler genhør:
Klik og lyt!
Sidste år handlede samme program om havlyde:
Klik og lyt!

... og så skal vi bare runde af med en lille film, som særligt må vække jubel blandt over- og undertonesangere (hvalrossen her benytter faktisk her et par af de grundlæggende teknikker):

tirsdag den 30. oktober 2012

Tone deaf shed light on origin of language


Anna Salleh
ABC

A study involving 'tone deaf' people supports Darwin's idea that music and language evolved from the same emotional "musical protolanguage".

LÆS ARTIKLEN! KLIK OG KIK!

mandag den 29. oktober 2012

Polyphonic Overtone Singing

/SL (the author is Danish so please submit your corrections of language or factual informations. They will be received with gratitude). Artiklen på dansk (in Danish)

Underneath the text you may find links to various sources of polyphonic overtone singing and to a YouTube Playlist.

A spectography of Xhosa woman singing Umngokolo: The subharmonic fundamental changes between two notes, G2 and A2. After the breath just past half time firstly the harmonic no. 6 of the G2 is accentuated: D5. While the fundamental moves one note up to a2, the harmonic moves down, so that no. 4, A4, is accentuated. Software: Overtone Analyzer, www.sygyt.com. Listen to excerpt here!


Polyphonic Overtone singing may be considered a gem of the universal harmonic language.
It comes to expression through the partially independent movements between the fundamental and the accentuated harmonics of the voice. The fundamental pitch may move upwards while the harmonic moves downwards or vice versa. Alternatively the two layers may be moved in parallel or the harmonic frequency stay fixed while the fundamental is moved.

These facets are not being utilized by the still more commonly known Tuvan and Mongolian singing styles where overtone melodies are produced on top of a sustained drone.

A few weeks ago I spoke with a talented singer who has been part of our harmonic community for years and heard several concerts with polyphonic overtone singers, and she had not even noticed this dimension of expression. And it is not the first time I have come across even very trained listeners who did not perceive all levels.
In other words: It is not only a question of the overtone singers to practice, because it is quite obvious to an attentive ear what takes place. It is also a question of the listeners to train their attention.
Denmark has very few overtone singers and hardly any polyphonic ones, but we have received several visits from leading polyphonic overtone singers, including David Hykes, Wolfgang Saus, Stuart Hinds, Kiva Simova and Jan Heinke.

Although there are some examples of more than just rudimentary one voice polyphony from around the world, the polyphonic aspect has been developed almost solely in the modern western overtone singing tradition, and David Hykes was probably the first to clearly describe and demonstrate its potentials.
Obviously we have not heard all the possibilities yet.

The Spectrography above shows Jan Heinke's polyphonic mastery in the piece Orpheo's Angel, where some basic situations (indicated by yellow brackets) are illustrated within a time interval of less than 10 seconds:

Spectographic excerpt from Jan Heinke: Orpheo's Angel

- The first part shows an example of the harmonic frequency (reddish) being sustained, while the fundamental (here blueish) moves one step downwards.

- Immediately after: Three harmonics accentuated from two fundamentals (here blue-green with red-orange core) and with counter movement: Fundamental goes up while harmonic goes down.

- After the first half is an example of a sustained fundamental frequency (here blue-green with red-orange core), while the harmonic is moved first rapidly upwards, then downwards in three consecutive steps. This situation is in principle not much different from the traditional Eastern forms of overtone singing.

- Last part: Counter movement again: Fundamental moves downwards, while the accentuated harmonic moves upwards.

- The last basic situation – which is not illustrated clearly here – is the parallel motion of the fundamental and harmonic.

... and when in the introduction was written that the harmonic layer can be moved partially independent of the fundamental, it is because the fundamental in principle can slide freely, while the accentuated overtone layer will be 'locked' to the harmonic series arising from the given fundamental, and may jump from one partial to the next. When the harmonic is sustained while the fundamental moves, the movements of the latter must be picked from the subharmonic series of the harmonic (the inverted harmonic series). 
However, there are many different intervals in the harmonic series (adjacent intervals become smaller as you progress in the series), and you do not need to follow the series slavishly by for example going from 8 to 9 to 10 (which would be do-re-mi), but you can also go 8-5-9 (do'-mi-re') etc.

The serpent in paradise may be that not all forms of singing do the accentuated overtones justice. 
Personally, I often experience the attempt to control and master the harmonics within a limited and defined form takes the magic away from both the one as the other dimension: It may kill the soul of the sound and spoil the beauty of form. Within narrow frames the harmonics are likely to suffer: Optimally the overtones should be allowed to soar, and they should be produced by a voice which also functions well in its basis. Well, at least that is how I feel about it.

An allegory: The development of musical notation has meant incredible breakthroughs for the music of the west, but it has not been a development without costs, including sense of microtones, intonation, ornamentation, modal abundance and the expression of the free soul.
This applies to singing in general.
But more specifically the notation of harmonics in musical score, may be a little bit like performing big band jazz in the Taj Mahal: However wonderful the frame, it may simply not be the optimal setting for that sort of music!

Often it sounds to my ears somewhat intended more than felt. And one fundamental meaning of singing – and not least so when it comes to overtone singing – is to express a stream of emotion.
It is a dilemma, because I think to a large extent this very area, the polyphonic overtone singing, is where an important development can and must take place.
So I hope this article will not be taken as an attempt to keep you from polyphonic experiments, on the contrary. 
And I hope along with these experiments the capacity of your voice to reflect, contain and express sentiment also will develope. 

That is crucial to music and maybe to singers most of all.

Playlist from YouTube: Polyphonic Overtone Singing

... and a few links which may reflect in which directions this development may currently be moving:


Kiva Simova: Overtone Choir Scores


Stuart Hinds' book An Overtone Experience/ Eine Oberton Erfahrung Including 15 polyphonic pieces.

Johannes Lind: 50 pieces (25 for women, 25 for male voices) for overtone singers:

From the count 03:36 in the video with Wolfgang Saus is shown his very clear and pedagogical illustration of opportunities with voice and hands. Unfortunately the most sophisticated part of the demonstration, namely counter movement, is being spoiled by the voice-over.

Some Thoughts on 
Music Aesthetics and Overtone Singing. Gisbert Schürig. Debate on Overtone Music Network.

Stalinorgel - 50 instrumenter lavet af våben

Se de fascinerende fotos og engelsk tekst på følgende link:

http://www.blog.pedroreyes.net/?p=151

Polyfon overtonesang


/SL


... der er diverse links og henvisninger i bunden af artiklen, bl.a. til afspilningsliste på YouTube.


Xhosa-kvinde (Sydafrika) synger simpel polyfonisk overtonesang: Klangens primærtone er subharmonisk (undertone, en oktav under vanlig stemmeklang) og veksler mellem G2 og A2 (for her at følge eksemplets notationsstandard). Efter åndedrættet, godt midtvejs, fremhæves G2's deltone nr. 6, D5, hvorefter primærtonen bevæger sig op til A2, mens den fremhævede overtone går ned til A4. Software: Overtone Analyzer, www.sygyt.com  Lyt til eksemplet her!Overtoner er et universelt sprog og overtonesangens perle er i min optik det polyfone; at man benytter sig af delvist uafhængige bevægelser i primærtonen (= stemmelæbernes grundfrekvens) og i de fremhævede overtoner: Det ene lag kan gå op i toneleje, mens det andet går ned. Alternativt kan man holde overtonefrekvensen fast og bevæge primærtonen melodisk eller man kan bevæge de to lag parallelt.

Det er muligheder, man ikke har benyttet sig af i traditionerne fra Mongoliet og Tuva, som stadig er mere alment kendte.

For et par uger siden talte jeg med en dygtig sangerinde, som har bevæget sig i vores kreds i årevis og hørt flere koncerter med polyfone overtonesangere, og hun havde end ikke bemærket denne udtryksdimension. Og det er ikke første gang, jeg oplever, at selv trænede lyttere ikke fanger alle lag.

Med andre ord: Det er ikke kun overtonesangerne som skal øve sig; for et vågent øre er det tydeligt nok, hvad der sker. Det er også lytterne, som må opøve opmærksomheden.

Det polyfone aspekt er som nævnt næsten udelukkende blevet udviklet i den moderne vestlige overtonesangstradition, selvom man rundt omkring på kloden har fundet enkelte eksempler på det. David Hykes var nok den første til både klart at beskrive og demonstrere mulighederne, men vi har naturligvis langtfra hørt alt, hvad man kan gøre med dem.

Lydforeningen GONG har flere gange haft besøg af førende polyfone overtonesangere, bl.a. David Hykes, Wolfgang Saus, Stuart Hinds, Kiva Simova og Jan Heinke. Og hunden her har også bjæffet. Men der er kun ganske få egentlige overtonesangere i Danmark, og praktisk talt ingen polyfone!


Spektrografi af Jan Heinke: Orpheo's Angel

Spektrografiet ovenfor viser Jan Heinkes polyfone beherskelse i stykket Orpheo's Angel, hvor flere grundsituationer (angivet med gule klammer i bunden af skærmfotoet) anskueliggøres inden for et meget kort tidsinterval; spektrografiet dækker under 10 sekunders forløb:

- I første del ses et eksempel på, at overtonen (rødlig) holdes i samme frekvens, mens primærtonen (her blålig) bevæger sig først et trin nedad, siden et trin opad.


- Umiddelbart efter: Tre overtoner accentueres på basis af to forskellige primærtoner. Der er modbevægelse: Primærtonen går opad, mens dens overtone går nedad.


- Efter midten ses et eksempel på, at primærtonen holdes (her blågrøn med rødorange kerne), mens overtonen bevæges først hurtigt opad, dernæst nedad i tre trin. Denne situation adskiller sig ikke principielt fra de traditionelle østlige former for overtonesang.


- Umiddelbart herefter ses endnu et eksempel på modbevægelse: Primærtonen bevæger sig opad, mens det fremhævede overtonelag bevæger sig nedad.


- Den sidste - ikke her illustrerede - grundsituation er, at primærtone og overtone bevæges parallelt.
... og når jeg i indledningen skriver, at overtonelaget kan bevæges delvist uafhængigt af primærtonen, så skyldes det, at primærtonen i princippet kan glide frit og helt uden spring, mens det fremhævede overtonelag dels vil være 'låst' til den række, som udspringer fra den givne primærtone, dels kan springe fra én deltone til den næste. I situationen hvor overtonelaget holdes fast i en vedvarende frekvens, mens melodibevægelser foretages med primærtonen, må de sidstnævnte være elementer fra overtonens undertonerække. Det er overtonerækkens spejling, inversfunktionen.

Der er dog mange forskellige intervaller i overtonerækken (nabointervaller bliver mindre og mindre op gennem rækken), og man behøver ikke følge rækken slavisk ved eksempelvis at gå fra 8 til 9 til 10 (som vil være do-re-mi), men man kan også synge fx 8-5-12 (do'-mi-so').

Slangen i paradiset er nok, at ikke alle former for sang yder de fremhævede overtoner retfærdighed. Personligt oplever jeg ofte, at forsøg med kontrol og beherskelse inden for en afgrænset form tager magien af såvel den ene som den anden dimension; det stringente såvel som det fritflyvende. Akkurat på overtonesangens område er det måske ekstra følsomt, for oplevelsen bliver altså bedst, hvis overtonerne får lov at svæve frit, og helst skal de udtrykkes gennem en stemme, hvis grundklang også fungerer flot i sig selv.


Man kan måske umiddelbart forstå, at udviklingen af nodeskrift har betydet utrolige landvindinger for vestlig musik, men det er ikke sket helt uden omkostninger, bl.a. sansen for mikrotoner, intonation, den modale skalamangfoldighed, ornamentik og sjælens frie udtryk. Alt dette gælder sang i almindelighed, men med overtonernes natur udtrykt gennem nodeskrift i partitur er det måske lidt som med big band-jazz i Marmorkirken: Selvom rammen er nok så smuk og avanceret, er den ikke det optimale for udtrykket!


Ofte lyder det i mine ører lidt fortænkt og tøjlet, hvor meningen jo er, at sang - også når det drejer sig om overtonesang - skal strømme med følelser og udtryk.


Det er et dilemma, for jeg mener i høj grad, det er her den vigtigste udvikling kan og må finde sted.

Og hensigten med denne artikel er alt andet end at afholde nogen fra eksperimenter med den polyfone del af overtonesangen. Jeg håber, at det kan ske på en måde, så stemmens evne til at spejle, holde og udtrykke følelser bliver udviklet i tilsvarende grad, for netop dette er helt essentielt for musik, og måske allermest for sangere


Her er en afspilningsliste fra YouTube og et par link, som spejler, hvor denne udvikling pt. bevæger sig hen:

Kiva Simova: Overtone Choir Scores
Johannes Linds 50 stykker (25 for kvindelige, 25 for mandlige stemmer) for overtonesangereStuart Hinds' bog An Overtone Experience/ Eine Oberton Erfahrung. Including 15 polyphonic pieces.Some Thoughts on Music Aesthetics and Overtone Singing. Gisbert Schürig. Debat på Overtone Music Network.

Fra minuttal 03:36 i videoen med Wolfgang Saus anskueliggør han meget klart og pædagogisk de forskellige muligheder med stemme og hænder. Desværre ødelægges den mest raffinerede demonstration, nemlig den af modbevægelse, af speak.

Some Thoughts on Music Aesthetics and Overtone Singing. Gisbert Schürig. Debat på Overtone Music Network.

torsdag den 25. oktober 2012

Svundne tiders musikalske visdom


Ernest McClain, en af mine formidlingshelte, har sandelig gjort et par af sine centrale værker tilgængelige for gratis download.

Det handler om de tidlige kulturers forståelse af krydsfeltet mellem tal og musik på basis af naturtonerækken, og det er højst originalt og indsigtsfuld, omend de fleste nok vil finde det kontroversielt og vanskeligt.

The Pythagorean Plato, The Myth of Invariance og sidens artikler anbefales varmt!

Materialet kan downloades fra følgende link: www.ernestmcclain.net/


... og er man nysgerrig om mandens baggrund, findes følgende Wikipedia-artikel:http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_G._McClain

/SL

tirsdag den 23. oktober 2012

De syv frie kunster

6:8:9:12
Mere musik og flere tal. Mere idéhistorie. Mere mysterium og mere afsløring.
27 dias. God fornøjelse!

Klik og kik: http://goo.gl/kd02G !


mandag den 22. oktober 2012

Platoniske forhold

Præsentation om de musikalske intervallers skabelsesberetning
23 dias. De sværeste kan springes over!
God fornøjelse! Klik & kik! http://goo.gl/SCtN5

Se præsentationen, klik på billedet!

Belugahvalsang


Beluga whale 'makes human-like sounds'
LÆS HISTORIEN HER!
Researchers in the US have been shocked to discover a beluga whale whose vocalisations were remarkably close to human speech.

Beluga whale
Beluga whales are known as "canaries of the sea" because of their frequent, high-pitched calls

November-GONG

Der varmes op til en november med megen gang i GONG. 
Det kan - som det vil fremgå af programmet - stadig godt betale sig at benytte sig af det særlige efterårstilbud: Betal 200,- kr. nu og få medlemskab 2013 (ordinær pris 150,-) med i prisen!
Programmet kan findes som dokument med aktive links på:
Velkommen i GONG!søndag den 21. oktober 2012

Overtoner under huden

Se præsentationen (15 dias)! Klik på billedet!

Dansk Vokalforening inviterer til åbent medlemsarrangement i samarbejde med Lydforeningen GONG:

Fyraftensarrangement med Skye Løfvander i Blågårds Kirke:

I lyset af overtonerne flettes tre primære områder – musik, tallære og sproglyde – sammen til et dybt og holistisk sprog, funderet i kroppen. Og så er det jo heller ikke et minus, at overtonesang kan være smukt og raffineret. Nøgleordet er klang, så der begynder og slutter vores fælles øvelser og undersøgelser.
www.musikkensmønster.dk

Fri entre for medlemmer af Dansk Vokalforening og Lydforeningen Gong
For alle andre: kr. 30,00
spørgsmål til Malene Bichel her eller på malenebi@gmail.com

Georgisk sang med Zaka


Besøg på musikklinikken: Hun kurerer falsksyngere


Sanglærer. Pia Scharling starter altid med at bede sine sangnovicer synge én tone efter eget valg. Når de opdager, at de kan synge den ene tone rent, vokser selvtilliden. - Foto: Marius Nyheim

Sanglærer Pia Scharling arbejder på højtryk for at få et kor på ti falsksyngere klar til at give koncert på Spil Dansk Dagen.

LÆS HELE ARTIKLEN!

søndag den 23. september 2012

Motorlir og gearkassemusik

... en udvalgt artikel.
Er du musikalsk, når du kører bil?
I hvert eneste gearskift er der primære musikalske funktioner på spil!
 

GONGs efterårsprogram


GONG giver lyd!

Her er efterårsprogrammet.
Du kan finde dokumentet med aktive links på http://goo.gl/dy7NG

I GANG IGEN I GONG!
Velkommen!


onsdag den 19. september 2012

Sprog er en delmængde af musik


Music Underlies Language Acquisition, Theorists Propose

ScienceDaily (Sep. 18, 2012) — Contrary to the prevailing theories that music and language are cognitively separate or that music is a byproduct of language, theorists at Rice University's Shepherd School of Music and the University of Maryland, College Park (UMCP) advocate that music underlies the ability to acquire language.
SE HELE ARTIKLEN HER!

... og den går fint i spænd med det forskningsarbejde, som udføres af jazzbassist og professor Peter Vuus & Co: Klik og kik!

mandag den 17. september 2012

Koncert: Dhrupad & overtonesang, Ashish Sankrityayan & Skye Løfvander


De to sangere er bemærkelsesværdige stemmekunstnere, som bevæger sig ind til stemmens essens, til selve klangen, der udsmykkes og nuanceres på højst overraskende og fascinerende måder. Oplevelsen bliver en fordybelse, en rejse ind i sindet, hvor musik møder sprog, tid og rum. De to udtryk smelter sammen i et modalt tonesprog med dybe meditative kvaliteter.
Dhrupad-sang har rødder tilbage til de vediske hymner og mantraer. Sangen er både kraftfuld og subtilt nuanceret og farvet af stemmens dybeste resonanser ved hjælp af nada yoga (lydyoga).
Med overtonesang trækkes rene fløjtelignende toner frem som ligger tre oktaver over det vanlige register, så sangeren i passager synger tostemmigt med sig selv. Virkningen er æterisk og dragende.

OBS! 
Workshop med Ashish 30, september: Klik & kik!
Koncert: Musik for folk og fyrster 30. september: www.kardans.dk 

Malins sångresa till Bulgarien


Sådan kan man også rejse - og opleve!
Malin rejste til Bulgarien for at finde et eventyr i sang. Hun er der endnu, og denne rejsedagbog, som oprindeligt er formidlet via hendes væg på Facadebogen, vil blive opdateret!
Den skal også fungere som PR-fremstød for arrangementerne med Sonya Georgieva & Folklore Adventures i Blågårds Kirke 13. oktober og Lund 14. oktober. Sonya optræder i dagbogen som Malins 'sångfröken'.
Redaktørens frydefulde kommentarer: Kun skarn vil ikke glæde sig over indholdet! Derudover har det stort set ikke været nødvendigt at gøre noget som helst ved form og ortografi!

Læs dagbogen! Klik og kik!